Back

95
งานวิจัยและบทความ
อ่านเพิ่มเติม
25
แหล่งเรียนรู้
ดูเพิ่มเติม

แนวคิดในการสร้างระบบการจัดการเรียนการสอน

สำนักงานศึกษาธิการมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น

แหล่งเรียนรู้ชุมชน

แผนที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนที่จะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับประชาชน ในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่าง ๆ

บทเรียนและบทความ

สำนักงานศึกษานราธิวาส

สมัครตอนนี้และรับจดหมายข่าวรายสัปดาห์พร้อมสื่อการศึกษา หลักสูตรใหม่ โพสต์ที่น่าสนใจ หนังสือยอดนิยม และอื่นๆ อีกมากมาย!

Edit widget and choose a menu